shulvik: (Шапка с хвостом ))))
[personal profile] shulvik
Книголюбам привіт!
Є цікава ідея, долучайтесь!
Потрібні щонайменше 6 осіб будь-якого віку, аби взяти участь у книжковому обміні! Обіцяю, що це того варте! Не мусите бути в Україні, щоб це зробити, що далі - то краще!
Ваше завдання - купити одну книжку і вислати її одній особі, а отримаєте близько 36 книжок натомість. А, можливо, ще більше!
Дайте мені знати, якщо зацікавлені, прокоментувавши цей пост, а я повідомлю деталі обміну приватним повідомленням.
Це ідея в напрямку поширення читання і спроби випробувати щось нове.

14192046_528582047333382_8869827945689814008_n
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 25th, 2017 04:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios